Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: "voorwaarden") wordt verstaan onder:

1.   Leverancier: deze winkel
2.   Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met deze winkel in contact treedt over de tot standkoming van een Overeenkomst;
3.   Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen deze winkel en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
4.   Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
5.   Order: iedere opdracht van Klant aan deze winkel;
6.   Toeleverancier: de fabrikant van de Producten en/of degene van wie Leverancier ze heeft betrokken
7.   Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van deze winkel aan Klant, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
8.   Overmacht: elke van de wil van deze winkel onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van deze winkel kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door deze winkel of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.   Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van deze winkel en Klant.
2.   Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij deze winkel niet optreedt in haar hoedanigheid van leverancier.
3.   De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door deze winkel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

1.   Een aanbieding of (prijs)opgave bindt deze winkel niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.
2.   Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover deze winkel een Order schriftelijk aanvaardt of door deze winkel uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3.   Alle opgaven door deze winkel van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. deze winkel kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4.   Deze winkel behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Klant schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 4. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door deze winkel zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 5. Afleveringstermijnen

1.   Een door deze winkel opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor deze winkel geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van deze winkel, op de door die toeleveranciers aan deze winkel verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door deze winkel zoveel mogelijk in acht worden genomen.
2.   Indien deze winkel voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van deze winkel.
3.   Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering, zullen deze winkel en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.
4.   Deze winkel heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 6. Aflevering en Risico

1.   De aflevering van de Producten, de bepalingen omtrent de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uiting is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities.
2.   De online bestelde Producten kunnen tijdens de levering te Elandstraat 437 niet met een daartoe bevoegd persoon worden gepast.
3.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt deze winkel de wijze van verzending. In geval deze winkel de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van deze winkel.
4.   De klant draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
5.   De klant is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Deze winkel zal de Klant hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en de Klant zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
6.   Neemt Klant de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Deze winkel is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Klant blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met een netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 7. Retourgarantie

Klant heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 8 dagen na ontvangst aan deze winkel te retourneren. deze winkel zal dan aan Klant de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:

- de betreffende Producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;
- op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;
- de retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Klant weer in het bezit van deze winkel zijn;
- de kosten van de retourgarantie bedragen een bepaald percentage van het aankoopbedrag, welk percentage telkens in de dan geldende beschrijving van de retourprocedure dan wel prijslijst zal zijn vermeld;
- het staat deze winkel vrij het percentage eenzijdig te wijzigen door vermelding van die wijziging resp. het gewijzigde percentage in haar beschrijving van de retourprocedure of prijslijsten.
- de kosten van frankering van de retourzending zijn voor Klant;
- deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

Artikel 8. Verzuim/ontbinding

1.   Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is deze winkel gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2.   Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Klant, zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij deze winkel Klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is deze winkel gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Klant voldoende zeker is gesteld.
3.   Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 doet niet af aan de overige rechten van deze winkel op grond van de wet en de Overeenkomst.
4.   Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 8.1 of (ii) 8.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van deze winkel op Klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van deze winkel op Klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is deze winkel gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen deze winkel en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde deze winkel in staat te stellen haar rechten te effectueren.

Artikel 9. Garanties

1.   Eventueel toepasselijke garanties worden vermeld in de Overeenkomst.
2.   Indien deze winkel Producten aan Klant aflevert, die deze winkel van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is deze winkel nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Klant gehouden dan waarop deze winkel ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1.   Alle Producten blijven eigendom van deze winkel, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Klant krachtens enige Overeenkomst aan deze winkel verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Klant steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Klant overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
2.   Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is Klant niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan deze winkel eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Klants normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
3.   Indien en zolang deze winkel eigenaar van de Producten is, zal Klant deze winkel onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Klant deze winkel op eerste verzoek van deze winkel mededelen waar de Producten zich bevinden.
4.   Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van deze winkel. Klant staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

1.   Onverminderd het in artikel 12 bepaalde, verkrijgt de Klant geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten. Het is de klant niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
2.   Deze winkel verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan deze winkel zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
3.   Klant zal deze winkel onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen deze winkel bevoegd daartegen - mede namens Klant - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Klant zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Klant deze winkel zijn medewerking verlenen.

Artikel 12. Voorwaarden en bepalingen Toeleveranciers

Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden (waaronder doch niet beperkt tot garantie-, aansprakelijkheids- en licentievoorwaarden) van een Toeleverancier met betrekking tot de Producten zijn onverkort van toepassing op de Overeenkomst tussen Leverancier en de Klant. Ingeval van strijdigheid van die bedingen, bepalingen en/of voorwaarden met deze Voorwaarden, gaan de bepalingen van de Toeleverancier voor. In het bijzonder is Leverancier jegens de Klant nimmer tot een verdergaande garantie, en of aansprakelijkheid gehouden, dan waartoe Leverancier ten opzichte van die Toeleverancier aanspraak kan maken.

Artikel 13. Prijzen

1.   Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van deze winkel, uitgedrukt in euros en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Klant de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
2.   Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor deze winkel geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft deze winkel het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Klant door te berekenen.
3.   Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden deze winkel op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 14. Betaling

Producten worden door deze winkel verstuurd tegen contante betaling bij aflevering of vooraf, bijv. middels creditcard of andere online betaalmiddelen. Voor zakelijke klanten bestaat de mogelijkheid, na acceptatie door deze winkel, op rekening te kopen.

1.   Electronische betalingen zullen door Klant worden verricht middels een door deze winkel aan te duiden bankinstelling.
2. Klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan deze winkel betalen. Alle betalingen zullen op een door haar deze winkel aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van een gegarandeerde giro-of bankcheques.
3.   Ter keuze van Klant kan betaling ook per automatische incasso plaatsvinden. Desgewenst kan Klant zijn bank hiertoe tot wederopzegging opdracht geven. Eventuele kosten voortvloeiend uit automatische incasso, zoals kosten wegens terugboeking (stornering), komen voor rekening van Klant.
4.   Alle aan deze winkel in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening. Klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens deze winkel op te schorten.
5.   Indien op enig moment bij deze winkel gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Klant, heeft deze winkel het recht, alvorens (verder) te presteren van Klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Klant een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die deze winkel, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van deze winkel.
6.   Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van deze winkel op Klant onmiddellijk opeisbaar.
7.   Klant is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
8.   Indien Klant jegens deze winkel in verzuim is, is hij verplicht deze winkel de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van NLG 250,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
9.   Indien deze winkel, nadat Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Klant richt, doet dit niet af aan het bepaalde in 14.6., 14.7. en 14.8.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1.   Deze winkel is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
2.   Deze winkel is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Klant of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
3.   Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15.1. en 15.2., is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van deze winkel te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door deze winkel aan Klant gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van deze winkel in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van deze winkel in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
4.   Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van deze winkel (of van haar leidinggevend personeel), zal Klant deze winkel vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij deze winkel alle schade vergoeden die deze winkel lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 16. Overmacht

1.   Indien deze winkel door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2.   Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3.   Ingeval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als deze winkel als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4.   Deze winkel zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 17. Verplichtingen van Klant

1.   Klant zal aan deze winkel alle voor de uitvoering van deze winkel werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
2.   Klant zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door deze winkel te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
3.   Indien is overeengekomen dat Klant hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
4.   Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van deze winkel staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft deze winkel het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van deze winkel in rekening te brengen.

Artikel 18. Overdracht van rechten en verplichtingen

1.   Het is deze winkel toegestaan de in enige Overeenkomst met Klant omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van deze winkel worden overgedragen zal deze winkel Klant voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. deze winkel is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
2.   Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van deze winkel.

Artikel 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.   Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2.   De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
3.   Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden of deze Overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »